Zpracování osobních údajů

1.   Informace o společnosti Izaak Reich Crystal s.r.o. 

1.1.   Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Izaak Reich Crystal s.r.o., IČO: 09986189, se sídlem č.p. 95, 686 01 Staré Hutě, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 122003 vedenou u Krajského soudu v Praze (dále jen „IR“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.izaakreich.com, zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků IR, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2.   IR působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3.   IR může být kontaktován na emailu [email protected] a mobilním telefonním čísle 420 603 888 312.

2.   Jaké údaje zpracováváme?

2.1.   Údaje poskytnuté zákazníky. Na IR zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webové stránce nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2.   Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, platební, přihlašovací a identifikační údaje, informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání či datum narození, nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3.   Údaje z Google. Pokud pro registraci využijete Google, umožníte IR také přístup k Vašemu profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese. Součástí profilu na Google je Vaše jméno a příjmení, bydliště, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4.   Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá IR informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává IR údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5.   IR nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3.   Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi IR a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Zpracování probíhá v tomto případě na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy a také nezbytnosti pro splnění právních povinností. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže IR vyřídit Vaši objednávku. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře či registrací zákazníka potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům IR formou obchodních sdělení využívá IR především e-mailovou adresu.  Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů IR v podobě omezeného přímého marketingu. IR tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení samostatný souhlas, ale umožňuje Vám kdykoliv odběr novinek (newsletteru) odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na IR mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete také kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení využívat, ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů IR.

3.3. Pro usnadnění a urychlení objednávkového procesu v IR využíváme Vaše údaje, které jste vyplnili v rámci registrace na IR ve Vašem uživatelském profilu nebo u předchozí objednávky. Tyto údaje slouží ke zjednodušení budoucích nákupů formou předvyplnění objednávkového formuláře. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní, identifikační, kontaktní, přihlašovací a adresní údaje, za účelem nezbytnosti pro splnění smlouvy. resp. nezbytnosti pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci vedení Vašeho uživatelského účtu. Uvedení těchto osobních údajů v uživatelském profilu za účelem předvyplnění objednávkového formuláře z Vaší strany je zcela dobrovolné a nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Údaje v uživatelském profilu či registraci samotnou můžete kdykoliv smazat, nebo upravit.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace IR zpracovává IR při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává IR statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek.

4.   Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci IR mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • v nastavení uživatelského účtu;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u IR na e-mailové adrese info@izaakreich,com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete IR ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. 

5.   Kdo má přístup k údajům?

5.1.   V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány IR a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s IR.

5.2.   IR dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro IR pro účely a způsobem, které IR stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které IR využívá, patří:

 • PPL CZ s.r.o.
 • DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
 • Google LLC (on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (on-line marketing)
 • GOPAY s.r.o. (platební brána)

6.   Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.   IR zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona IR následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.   Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté IR požádá o udělení nového souhlasu.

6.3.   Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává IR po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4.   Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí IR pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na IR vztahují.

7.   Jaká jsou vaše práva?

7.1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na IR a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které IR zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo IR. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli IR, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám IR potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může IR správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že IR zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již IR nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek IR Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od IR k jinému subjektu, kdy IR předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2.   Dále mohou zákazníci IR vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě IR neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3.   Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností IR se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.   Bezpečnost

8.1.   IR dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

9.   Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na IR e-mailem na adresu [email protected], nebo na telefonním čísle +420 603 888 312.

10.   Účinnost

10.1.   Tato pravidla jsou účinná od 1.6.2024