Obchodní podmínky

společnosti Izaak Reich Crystal s.r.o., IČO: 09986189, se sídlem č.p. 95, 686 01 Staré Hutě
se sídlem: č.p. 95, 686 01 Staré Hutě, Česká republika
identifikační číslo: 09986189
e-mail: [email protected]
DIČ: CZ09986189
Č. účtu CZK: 317161283/0300 (ČSOB)
IBAN: CZ86 0300 0000 0003 1716 1283

Č. účtu EUR: 1017644923/0300 (ČSOB)
IBAN: CZ60 0300 0000 0010 1764 4923

SWIFT: CEKOCZPP

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.izaakreich.com

Obchodní podmínky platné od 1.6.2024

1.   Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Izaak Reich Crystal s.r.o., se sídlem č.p. 95, 686 01 Staré Hutě, identifikační číslo: 09986189, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajskýho soudu v Brně C 122003 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.izaakreich.com (dále jen „webová stránka prodávajícího“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.izaakreich.com a další související právní vztahy. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu, ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se spotřebitelů se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, anglickém a německém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém a německém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.   Uživatelský účet

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího (dále jen „registrace“) je o nově publikovaných produktech kupující informován pravidelnými obchodními sdělení, jejichž příjem může kdykoli zrušit ve svém uživatelském účtu nebo kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém newsletteru. Prodávající nemá povinnost tyto obchodní sdělení posílat všem kupujícím. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě souhlasu zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný. Ochrana osobních údajů kupujícího, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

2.2.   Registrace je zcela dobrovolná a bezplatná. Prohlížení webové stránky prodávajícího, objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy je dostupné také bez registrace. Registrace je nutná pouze při používání některých funkcí webové stránky prodávajícího.

2.3.   Registraci mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

2.4.   Pro registraci na webové stránce prodávajícího kupující je povinen vyplnit registrační formulář. Pole nutná k vyplnění jsou označena hvězdičkou. Po úspěšném dokončení registrace se kupující přihlásí ke svému účtu vytvořenému na webových stránkách prodávajícího pomocí uživatelského jména a hesla, které označil při registraci. Vytvořením profilu (registrací) přijímá Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů izaakreich.com a má se za to, že se kupující seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že je přijímá.

2.5.   Kupující mají možnost zaregistrovat se na webových stránkách prodávajícího prostřednictvím Google. V těchto případech jsou údaje nezbytné pro vyplnění registračního formuláře automaticky generovány z údajů uvedených na Google. Při přihlášení na webových stránkách prodávajícího pomocí Google a stisknutím tlačítka pokračovat přijímám Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů izaakreich.com a má se za to, že se kupující seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že je přijímá.

2.6.   Na základě registrace zřídí prodávající uživatelský účet kupujícího (dále jen „uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.7.   Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.8.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.9.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.10.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.   Uzavření kupní smlouvy

3.1.   Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a nevypršela lhůta časově omezené kampaně, pokud byl součástí takové kampaně. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží přidá kupující do elektronického nákupního košíku ve webovém rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“),

3.3.2.   nákladech spojených s dodáním zboží a údajích o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (objednávkový formulář umožňuje volbu dopravce podle individuálních preferencí kupujícího),

3.3.3.   způsobu úhrady kupní ceny zboží (objednávkový formulář umožňuje volbu způsobu platby podle individuálních preferencí kupujícího).

Informace sdělené kupujícím v rámci objednávkového formuláře tvoří společně objednávku (dále jen jako „objednávka“).

3.4.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. V závislosti na zvoleném způsobu platby, kupující objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“)“ s uvedením zvoleného způsobu platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

3.5.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména v předmětu množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.

3.6.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce.

3.7.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Takto dohodnutou kupní smlouvu je prodávající povinen kupujícímu dodatečně potvrdit v textové podobě, a to zasláním potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dojde až doručením souhlasu kupujícího s obsahem objednávky a podmínkami takto uzavřené kupní smlouvy zaslaného elektronickou poštou na adresu prodávajícího. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.   Cena zboží a Platební podmínky

4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři.

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4.   V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.5.   V případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky v souladu s čl. 3.5 obchodních podmínek, prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

5.   Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
5.1.1.   zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

5.1.2.   zboží, které je vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující-spotřebitel, nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží.

5.3.   Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží nebo jeho funkčnosti, vč. poškození obalu. Snížil-li kupující-spotřebitel hodnotu zboží, je prodávající oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4.   V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.5.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.   Přeprava a dodání zboží

6.1.   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo jiným způsobem doručení zboží.

6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o poškození obsahu zásilky nebo neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.   Práva z vadného plnění

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména:
7.2.1.   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
7.2.2.   je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil.

7.3.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
7.3.1.   je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
7.3.2.   zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí kupujícího o koupi nemohlo mít vliv,
7.3.3.   je zboží dodáno s veškerým sjednaným příslušenstvím, včetně obalu. 

7.4.   Ustanovení čl. 7.3. obchodních podmínek se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.5.   Ustanovení uvedená v čl. 7.2. a čl. 7.3. obchodních podmínek se dále nepoužijí u zboží prodávaného:
7.5.1.   za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
7.5.2.   jako použité, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.6.   Prodávající neodpovídá kupujícímu za
7.6.1.   vadu, o které kupující věděl již při uzavření kupní smlouvy,
7.6.2.   vadu, kterou způsobil sám kupující, včetně vad vzniklých v důsledku nesprávného užívání zboží, nebo
7.6.3.   běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.7.   Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, jestliže vadu vytkl oprávněně.

7.8.   Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou (2) let od převzetí kupujícím nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce.

7.9.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Izaak Reich Crystal s.r.o., Zikmundov 101, 686 01 Staré Hutě, Česká republika, nebo e-mailem na adrese [email protected]. Pokud je to možné a nevzniknou tím kupujícímu značné obtíže, je kupující společně s uplatněním reklamace povinen předat zboží prodávajícímu, a to přímo v místě uplatnění reklamace, nebo zasláním na adresu: Izaak Reich Crystal s.r.o., Zikmundov 101, 686 01 Staré Hutě.

8.   Záruka za jakost

8.1.   Nad rámec zákonných práv kupujícího z vadného plnění, poskytuje prodávající také záruku za jakost na veškeré zboží, na jejímž základě se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.2.   Záruční doba pro kupujícího-spotřebitele činí dvacet čtyři (24) měsíce, nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak. Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba dvanáct (12) měsíců.

8.3.   Na věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, se záruka za jakost nevztahuje.

8.4.   Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím, nebo jím určenou třetí osobou.

9.   Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.   Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

11.   Používání cookies

11.1.   Na webových stránkách prodávajícího jsou používány tzv. cookies. Zásady cookies najdete tady.

12.   Doručování

12.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Ústní sdělení kupujícího bude prodávajícím potvrzeno písemně a zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího. Registrovanému uživateli bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu

13.   Závěrečná ustanovení

13.1.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2024.